ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ເວບໄຊ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ ສູນພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຂັບຂີ່ ຄອນອິນ
Welcome to Industry and Driving Development Center of Corn Inc

Copyright ® 2005 Corn Inc Group Co., Ltd. All rights reserved.Thanks, you are visitor no.Office: KM 4,Ban Donepamai , Sinak  District, Lao P.D.R
E-mail Address: cornincorp@hotmail.comTel/Fax: (856-021) 480 912, 485021, 020 22224020