ສູນພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຂັບຂີ່ ຄອນອິນ
Industry and Driving Development Center of Corn Inc

ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ4, ຖະໜົນທ່າ​ເດື່ອ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສົນໃຈໂທ: 021 485021, 480 912, ມືຖື: 020 22224020,
ເວບໃຊ້: www.cornincschool.com, ອີເມລ: cornincorp@hotmail.com

 

Copyright ® 2005 Corn Inc Group Co., Ltd. All rights reserved.Thanks, you are visitor no.Office: KM 4,Ban Donepamai , Sinak  District, Lao P.D.R
E-mail Address: cornincorp@hotmail.comTel/Fax: (856-021) 480 912, 485021, 020 22224020